Pers

Pers

PERSBERICHT MEMORANDUM DRINGENDE MEDISCHE HULP
4 oktober 2012, Brussel
(Opm: voor getuigenissen en interviews  van patiënten : zie onderaan het persbericht)

 OPROEP AAN DE TOEKOMSTIGE GEMEENTELIJKE VERKOZENEN:

           MAAK WERK VAN DE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG

Op de vooravond van de verkiezingen lanceren 5 vzw’s een oproep naar de Brusselse lokale besturen. De hamvraag van JES, Pigment, Dokters van de Wereld, Medimmigrant en Samenlevingsopbouw Brussel/Meeting: maak werk van de toegang tot zorg voor mensen zonder wettig verblijf.  Want hoewel het een fundamenteel recht is, hangt de procedure met haken en ogen aaneen, zo blijkt uit een pas verschenen rapport.

Het rapport in kwestie – geschreven door de 5 vzw’s en ondersteund door 45 organisaties illustreert op pijnlijke wijze het hindernissenparcours dat zowel personen zonder wettig verblijf, de OCMW ’s zelf als hulpverleners moeten afleggen om zorg te krijgen of te verlenen.

“Eerst en vooral is er een schrijnend tekort aan informatie. Zo is slechts de helft van de mensen op de hoogte van het feit dat ze recht hebben op hulp” specifieert woordvoerster Karen De Clercq van Pigment vzw. “Daarnaast is er sprake van een hele reeks drempels binnen het onthaal van het OCMW zelf en interpreteert elk OCMW per gemeente de procedure op een andere manier. Hierdoor zit je bij wijze van spreken niet met één maar met 19 procedures”.

Een laatste obstakel zit  in het feit dat de toegang tot zorg soms wordt geweigerd aan mensen zonder vaste verblijfsplaats. “Een paradox, gezien het net daklozen zijn die door hun situatie beroep moeten doen op de procedure. Bovendien bevinden ze zich vaker dan gemiddeld in een  slechte gezondheid en hebben ze extra  nood aan medische opvolging.”

Indien alles na de verkiezingen bij het oude blijft, zal het fout blijven gaan met het recht op zorg voor mensen zonder wettig verblijf. Het resultaat: verwarring bij alle partijen, willekeur, frustratie, een verslechtering van de medische toestand, niet of laattijdig toegediende zorgen, oneigenlijk of vermijdbaar gebruik van de spoeddiensten, een negatieve impact op de publieke gezondheid en onnodige kosten voor de bevolking. “Wat dat laatste betreft, kunnen budgettaire bezwaren trouwens geen argument zijn om niets te doen: het totale zorgbudget voor mensen zonder wettig verblijf bedroeg in 2009 immers nog geen 0.2% van het totale gezondheidsbudget”, aldus de 5 vzw’s.

De oproep, waarmee de vzw’s zich rechtstreeks richten tot de mandatarissen van morgen, luidt: “Toekomstige lokale verkozenen, de toegang tot gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf ligt in jullie handen. Jullie kunnen de toegang voor mensen zonder wettig verblijf, de zorgverstrekkers en de OCMW ‘s zelf vereenvoudigen. ”

Deze oproep steunt op het memorandum « Dringende medische hulp: waar knelt het schoentje? », gepubliceerd in juni 2012. Dit memorandum brengt de drempels m.b.t. de toegang tot de Brusselse gezondheidszorg voor mensen zonder wettig verblijf in kaart en formuleert aanbevelingen aan de bevoegde autoriteiten. Good practices binnen Brusselse gemeentes en daarbuiten dienden als inspiratie.

MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF GETUIGEN OVER HUN MOEILIJKHEDEN OM ZORG TE KRIJGEN. BEIDE GETUIGEN STAAN TER BESCHIKKING VOOR INTERVIEWS. 

o    Mr.  BABA, 70 jaar, is afkomstig uit Guinee en heeft geen papieren. Slapend op straat en in een trappenhuis, moest hij tot voor kort overleven met een onbehandelde vorm van cataract, een hoge bloeddruk en een glaucoom die zonder behandeling tot blindheid leidt. Nadat Mr. Baba bij Dokters van de Wereld terechtkwam, werd de aanvraag voor de procedure Dringende Medische Hulp opgestart. De verwerking van die aanvraag heeft meer dan drie maand geduurd. Intussen fungeerde Dokters van de Wereld als medisch opvangnet.  Omdat de situatie van Mr. Baba steeds ernstiger werd, moest hij op een bepaald moment noodgedwongen opgenomen worden. Dit alles had vermeden kunnen worden door een efficiëntere begeleiding en uitvoering  van de procedure. Een interview met Mr. Baba kan via Stephane Heymans (coördinator Belgische Projecten Dokters van de Wereld) op het nummer  0470 04 56 49. 

o    Sifaw is 29 jaar, in België sinds 2009 en single.  Omdat Sifaw geen papieren heeft, kan hij bij ziekte enkel rekenen op de Procedure Dringende Medische Hulp. Die procedure omschrijft hij zelf als een calvarietocht die nog steeds bezig is: alleen al het regelen van de afspraak om de aanvraag te doen voor de procedure, nam 8 maand in beslag. Na die 8 maand kreeg Sifaw een tijdelijke kaart van 1 maand. De kaart is intussen verlopen en om ze te verlengen, moet nu  een maatschappelijk werkster bij Sifaw thuis passeren. Op dit bezoek is Sifaw intussen al 6 maand aan het wachten. Intussen moet Sifaw rekenen op vrienden of zich in de schulden werken om de juiste medicijnen te kunnen kopen.  Een interview met Sifaw kan via Karen De Clercq (Pigment VZW) op het nummer  02 217 52 91 of mob: 0498 598 219.

Aanvullende info, vragen of interview ? Karen De Clercq (Pigment VZW) ) – tel :   02 217 52 91 – mob: 0498 598 219 – mail : pigment.vzw@gmail.com

Persbericht layout NL041012

samenvatting memorandum

COMMUNIQUE DE PRESSE MEMORANDUM AIDE MEDICALE URGENTE

4 octobre 2012, Bruxelles
(Remarque: plus d’informations sur les témoignages et interviews de patients à la fin du communiqué de presse)

 APPEL AUX FUTURS ELUS COMMUNAUX: FACILITEZ L’ACCES AUX SOINS DE SANTE.

A la veille des élections, cinq asbl lancent un appel aux dirigeants locaux bruxellois. La demande principale que JES, Pigment, Médecins du Monde, Medimmigrant et Samenlevingsopbouw Brussel/Meeting leur adressent : faciliter l’accès aux soins pour les personnes en séjour illégal. Bien qu’il s’agisse d’un droit fondamental, la procédure s’avère être un réel parcours du combattant, comme le démontre un rapport récemment publié.

Le rapport en question – établi par 5 asbl et soutenu par 45 organisations – illustre le chemin douloureux et semé d’obstacles que les personnes en séjour irrégulier et les CPAS doivent emprunter afin de recevoir et de donner des soins.

«En premier lieu, il y a un manque criant d’information. Par exemple,  à peine la moitié des personnes est effectivement informée de son droit à l’aide médicale », précise Stephane Heymans, porte-parole de Médecins du Monde. « Deuxièmement, il existe des seuils d’accueil à franchir au sein même des CPAS. De plus, chaque CPAS interprète la procédure à sa manière, ce qui n’en facilite pas la compréhension. Comme si l’on se retrouvait avec 19 procédures au lieu d’une seule».

Le dernier obstacle est lié au fait que l’accès aux soins est parfois refusé aux personnes sans lieu de résidence fixe. « Et ce alors que les sans-abris se retrouvent souvent dans une situation de santé précaire et ont besoin un suivi médical continu. Ce type de nœud absurde doit être démêlé d’urgence».

Si ces problèmes sont ignorés, le droit aux soins pour les personnes en séjour irrégulier va continuer à être bafoué. Ceci entraînera  confusion, frustration, une détérioration de la situation médicale, des soins prestés trop tard ou même pas du tout, une utilisation des urgences inappropriée ou évitable, un impact négatif sur la santé publique ainsi que des coûts inutiles pour la société. D’après les 5 asbl « Les préoccupations budgétaires ne peuvent être un argument pour ne rien faire : le budget des soins dédié aux sans-papiers atteignait en 2009 à peine 0.2% du budget de santé global ».

D’où cet appel, par lequel les 5 asbl s’adressent directement aux mandataires de demain : « Futurs élus locaux, l’accès aux soins de santé pour les personnes sans droit de séjour est entre vos mains. Vous pouvez faciliter cet accès pour les personnes en séjour irrégulier, ainsi que simplifier le fonctionnement des fournisseurs de soins et des CPAS ».

Cet appel se base sur le mémorandum : « Aide médicale urgente pour personnes en séjour irrégulier. Où cela coince-t-il ? », publié en juin 2012. Ce mémorandum clarifie les différents seuils relatifs à l’accès aux soins bruxellois pour les personnes sans permis de séjour et formule des recommandations aux autorités concernées. Les bonnes pratiques observées à l’intérieur et à l’extérieur des communes bruxelloises ont servi d’exemple.

A l’occasion de ce communiqué de presse, deux témoins sont disponibles pour des interviews :

  • Sifaw a 29 ans. Il est célibataire et vit en Belgique depuis 2009. Parce qu’il n’a pas de papiers, Sifaw ne peut compter que sur la procédure d’Aide Médicale Urgente. Cette procédure a été pour lui un véritable chemin de croix, toujours en cours. Il a dû patienter 8 mois avant d’obtenir un simple rendez-vous pour introduire une demande d’aide. Après ces 8 mois, Sifaw a obtenu une carte temporaire de 1 mois, rapidement périmée. Pour la renouveler, une assistante sociale doit passer au domicile de Sifaw. Il attend cette visite depuis 6 mois. En attendant, Sifaw doit compter sur ses amis ou alors s’endetter afin de pouvoir acheter les médicaments adéquats.

Une interview avec Sifaw est possible via Karen de Clercq (Pigment VZW) au numéro suivant : 02 217 52 91 ou  0498 598 219.

  • Monsieur Baba a 70 ans. D’origine guinéenne, il est sans papiers. Dormant dans une cage d’escalier, il a dû vivre avec une forme de cataracte non traitée, de l’hypertension et un glaucome qui, en l’absence de traitement, conduit à la cécité. Quand il est arrivé chez Médecins du Monde, la procédure d’Aide Médicale Urgente a été mise en route. En attendant, Monsieur Baba a été recueilli par Médecins du Monde, mais en raison d’une attente de trois mois avant approbation de sa demande, sa situation s’est aggravée et il a dû être hospitalisé. Ce type de situation pourrait être évité en rendant la procédure d’Aide Médicale Urgente plus accessible. Une interview avec Monsieur Baba est possible via Stephane Heymans (Coordinateur des projets belges des Médecins du Monde) au numéro suivant : 0470 04 56 49

Information supplémentaire, questions ou interview ? Stephane Heymans (coordinateur des projets belges de Médecins du Monde) – 0470 04 56 49

CommuniqueFR04102012

Synthese Memorandum

 

L’AIDE MEDICALE URGENTE, UN DROIT TRES THEORIQUE

Alter Echos n° 343 – 31 août 2012

Si les soins de santé pour les illégaux sont censés être couverts par l’aide médicale urgente, dans les faits, la complexité administrative de la procédure rend l’accès à ce droit fondamental très hasardeux. À la veille des élections communales, plusieurs associations bruxelloises de terrain tirent la sonnette d’alarme dans un mémorandum pour le moins critique.

Seulement 58,2 % des personnes en séjour irrégulier connaissent l’existence de l’aide médicale urgente (AMU) et 34,4 % des personnes informées entre prennent des démarches pour l’obtenir, selon une enquête menée en 2009 par Médecins du monde ? Au bout du compte, à peine 9,8 % des ayants-droit ont pu bénéficier de cette aide. L’écart entre droits théoriques et effectifs s’explique, entre autres, par des procédures administratives d’une complexité kafkaïenne, dénonce le mémorandum rédigé par JES, Médecins du monde, Pigment, Medimmigrant et Samenlevingsopbouw Brussel[1].

Pour bénéficier du remboursement des soins de santé, les personnes en séjour irrégulier doivent se présenter au CPAS de la commune où elles résident, qui contrôlera qu’elles répondent aux conditions requises. Plusieurs semaines peuvent ainsi s’écouler entre le moment où le besoin de soins est exprimé et celui où le droit à l’aide médicale est ouvert. « Dans la commune de Schaerbeek, il faut compter entre trois et cinq semaines au minimum à partir du moment où un patient nous consulte pour que le CPAS statue. Et ça, c’est quand tous se passe bien. Pour peu qu’on rencontre une barrière linguistique ou que l’assistant social soit en vacances, et ça fait encore durer la procédure », s’inquiète le docteur Laurance Couvreur, de la maison médicale Aster[2]. « Si on devait attendre qu’un enfant qui vient consulter pour une bronchite ait ouvert son droit à l’AMU pour le soigner on finirait par l’hospitaliser pour une pneumonie », s’alarme quant à elle le docteur Kathia Van Egmont, coordinatrice médicale de projets pour Médecins du monde[3].

« Si on devait attendre qu’un enfant qui vient consulter pour une bronchite ait ouvert son droit à l’AMU pour le soigner on finirait par l’hospitaliser pour une pneumonie »

Pas d’adresse, pas d’AMU

La question de l’adresse est un exemple parmi d’autres des exigences imposées par le CPAS. Pour bénéficier de l’aide médicale urgente, la personne en situation irrégulière doit prouver qu’elle vit bien dans la commune du CPAS où elle a introduit sa demande. Un critère

De territorialité qui paraît peu adapté pour une population dont la caractéristique est justement de ne pas avoir d’adresse fixe ! » Ce sont des personnes qui logent à droite et à gauche, en fonction de leurs réseaux de solidarité », note Stéphane Heymans, responsable de projets Belgique pour Médecins du monde. « Par ailleurs, nombre d’usagers en séjour irrégulier attendent longtemps avant d’aller au CPAS par crainte des conséquences que leur démarche aura pour la personne qui les héberge ».

Et le parcours du combattant administratif est loin de s’arrêter là. Une fois le lieu de résidence établi, la personne en situation irrégulière devra aussi présenter un certificat d’un médecin qui constate la nécessité des soins médicaux, subir une enquête à domicile pour prouver qu’elle est effectivement dans l’impossibilité de payer les soins nécessaires. Une enquête sociale, souvent intrusive, et dont le principe même pourrait être remis en cause. « Quand une personne est en situation illégale, on peut postuler d’état d’indigence », argue Pierre de Proost, premier Conseiller au CPAS de Molenbeek.

Et pour couronner le tout, les règles varient d’une commune à l’autre ! Des médicaments sont remboursés dans un CPAS en pas dans d’autre, certains prennent en charge la première consultation médicale, mais pas tous …

Pénurie de médecins

Aux difficultés administratives, soulignées en long et en large dans le mémorandum, s’ajoute la question de l’accès à des structures médicales qui sont de plus en plus saturées. Chez Médecins du monde, pas une consultation ne s’achève sans avoir dû refouler une partie des patients présents dans la salle d’attente. « Et dans certains quartiers populaires de Bruxelles, c’est devenu impossible de trouver un médecin généraliste », renchérit Stéphane Heymans. Même constat du côté de la Maison médicale Aster, à Schaerbeek. « Aujourd’hui, quand un nouveau médecin s’installe, après 3 mois, il a bien assez de travail. Les maisons médicales qui travaillent au forfait n’acceptent quasiment plus de nouveaux patients … . Le fait que les structures médicales existantes soient saturées de demandes est un facteur de plus qui limite l’accès des personnes en situation irrégulière aux soins de santé », analyse le docteur Laurence Couvreur.

D’autant plus que ces patients demandent une attention particulière. « Il faut être outillés pour soigner des personnes qui, bien souvent, ne parlent pas la langue, ne savent pas ce qu’est une prise de sang, ni où se trouve l’hôpital », poursuit Laurence Couvreur. « Les personnes en situation illégale se présentent souvent chez nous avec des pathologies qui non pas été traitées depuis longtemps. Ils ont repoussée le plus possible le moment de se faire soigner et arrivent quand la situation est vraiment grave », confirme le docteur Kathia Van Egmont.

Quelques recommandations

Saturation des structures médicales, méconnaissance du système, lenteur de la procédure, en 2005 déjà, Médecins sans frontière attiraient l’attention sur les dysfonctionnements de l’aide médicale urgente (lire Alter Echos n° 181 : « Aide médicale urgente : où on en est ? »). Depuis, la situation ne semble pas s’être améliorée. Pourtant les pistes de solutions existent et sont parfois déjà mises en œuvre.

Sur son site web, le CPAS de Saint-µgilles fournit des informations détaillées sur la procédure à suivre pour obtenir l’aide médicale d’urgence. Au CPAS de Molenbeek, une cellule d’assistants sociaux spécialisée pour accueillir les personnes en situation irrégulière a été mise en place. À Anvers, le Minderhedencentrum De Acht s’est joint à un certain nombre d’organisations et de prestataires de soins développer une application en ligne qui permet aux assistants sociaux d’orienter facilement vers un médecin généraliste vivant dans leur quartier … .

Les associations qui ont signé le mémorandum recommandent aussi une harmonisation des pratiques et des procédures mises en place par les différents CPAS et l’adoption du système de la carte médicale préventive, une procédure proactive qui permet au patient d’ouvrir le droit à l’aide médicale avant que le besoin de soins médicaux ne soit exprimé.

La course à l’attestation

Voici un exemple tiré du mémorandum qui permet de se faire une idée de la complexité des procédures : « Madame X, en séjour irrégulier, ne se sent pas bien et se rend au CPAS pour demande une intervention pour la consultation d’un médecin. Le CPAS du lieu de résidence de Mme X n’ouvre un dossier que si la personne concernée peut présenter un certificat d’AMU. Une asbl contacte un médecin non conventionné exerçant sur le territoire où Mme X réside. Celui-ci l’examine et lui remet un certificat d’AMU. Comme le CPAS ne connaît pas ce médecin, il refuse l’attestation et envoie Mme X au CASO de Médecins du monde (alors que ceux-ci n’ont plus signé de convention avec le CPAS). Puisque Médecins du monde n’a pas de permanence ce jour-là, Médecins du monde renvoie alors Mme X au poste de garde de médecine générale qui remplit un certificat d’AMU. Ce certificat-là est accepté et le CPAS pourra donc ouvrir un dossier. »


([1])  « Aide médicale urgent pour les personnes en séjour irrégulier, où cela coince-t-il? » A lire sur www.medimmigrant.be/uploads/beleidsvoorstel/memorandum_FR_DEF.pdf

([2]) Maison médicale Aster, rue Josse Impens, 58 à 1030 Bruxelles – tél : 02 216 12 62.

([3]) Médecins du monde, rue de l’Eclipse, 6 à 1000 Bruxelles – tél : 02 648 69 99 – courriel : info@medecinsdumonde.be – site : www.medecinsdumonde.be